معرفی سامانه ساعد (رأی صحیح) در یک نگاه
«نسخه یک»

1- سامانه ساعد در راستای برنامه های تحول دیوان عدالت اداری در دوره جدید قوه قضاییه می باشد که طی آن تلاش گردیده با استفاده صحیح از بستر فن آوری اطلاعات ، به روشی مطلوب دسترسی الکترونیکی مردم ، دستگاه های اجرایی ، قضات و جامعه حقوقی کشور به رویه قضایی و آراء قضایی صحیح در موضوعات مرتبط با دعاوی اداری فراهم گردد و با ایجاد فهمی مشترک بین شهروندان ، دستگاه های اجرایی و قضات رسیدگی کننده به ایجاد شفافیت و قابل پیش بینی نمودن تصمیمات قضایی و افزایش سرعت و اتقان در رسیدگی به پرونده ها کمک نماید .
2- سامانه ساعد یک بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده از موضوعات دعاوی اداری می باشد که در مورد هر موضوع ضمن تشریح مباحث حقوقی و نکات کاربردی ، احصاء عناوین خواسته شکایات مرتبط با آن موضوع ، قوانین ، مقررات و مصوبات دولتی ، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی و نظرات مشورتی پیرامون آن جمع آوری و فهرست بندی شده است و نمونه رأی صحیح در مورد هر عنوان خواسته به صورت مدلل و مبتنی بر مستندات حقوقی ارائه شده است.
3- کاربران می توانند به کمک فن آوری سامانه از طریق دسته بندی صورت گرفته و یا منوی جستجوی سامانه به سهولت موضوع و خواسته مورد نظر خود را شناسایی و به آن دسترسی پیدا نموده و قاعده حقوقی حاکم بر آن موضوع و خواسته را ملاحظه نمایند و با بهره گیری از امکانات پیش بینی شده در سامانه به راحتی از اطلاعات آن بهره مند شوند .
4- سامانه ساعد در خدمت رسانی به مردم می تواند در نقش یک کمکیار حقوقی ، شکات را جهت طرح یک دعوای صحیح اداری راهنمایی نماید و از طرف دیگر اطلاعات حقوقی لازم را برای اتخاذ تصمیمات صحیح نسبت به دعاوی اداری در اختیار دستگاه های اداری طرف شکایت قرار دهد و دارای آثار پیشگیرانه جهت جلوگیری از طرح دعاوی بلاجهت می باشد . این سامانه در نقش یک تصمیمار قضایی دسترسی سهل به اطلاعات حقوقی مورد نیاز در مورد هر دعوای اداری را به همراه نمونه آراء صحیح در جهت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از صدور آراء متعارضبرای قضات رسیدگی کننده به پرونده ها فراهم نماید و به عنوان یک بانک اطلاعاتی ارزشمند در زمینه دعاوی اداری ، نقشی موثر در تولید و گسترش ادبیات حقوق عمومی و بهره مندی جامعه حقوق دانان و مراکز علمی کشور خواهد داشت.
5- فرآیند تولید محتوای سامانه ساعد با مشارکت قضات شعب دیوان عدالت اداری و حقوقدانان حوزه حقوق اداری و بررسی در کارگروه های علمی صورت پذیرفته و پس از انجام کنترل های لازم در سامانه بارگذاری می شود . بارگذاری محتوای سامانه با اولویت موضوعات پرشکایت آغاز شده و به مرور در حال تکمیل است . نسخه 1 سامانه ساعد که در حال حاضر در سایت دیوان عدالت اداری در اختیار عمومی قرار داده شده است ، حدود 120 موضوع پرشکایت اداری و حدود 500 رأی مرتبط با آنها بارگذاری شده است . ارائه دادخواست صحیح و ادله مورد نیاز آن در مورد هر یک از عناوین خواسته ها ، پایش مستمر سامانه و به روز رسانی محتوای آن و شناسایی دعاوی جدید اداری و پرداختن به آن از دیگر اهداف سامانه ساعد می باشد . همچنین ایجاد ارتباط بین سامانه ساعد با سایر سامانه های دیوان از جمله سامانه های درگاه اخذ الکترونیکی دادخواست و سامانه دادرسی الکترونیکی از برنامه های آتی دیوان می باشد که باعث هم افزایی موثرتری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مرجع خواهد شد.
6- با توجه به اینکه سامانه ساعد یک رویکرد تحول گرایانه در جهت ارتقاء وضعیت ارائه خدمات قضایی است ، نیازمند همفکری و مشارکت همگان می باشد ، فلذا از کلیه حقوقدانان محترم و قضات شریف و سایر کاربران گرامی درخواست می شود چنان نقطه نظر یا پیشنهادی دارند که می تواند به بهبود و ارتقاء عملکرد و محتویات سامانه منجر شود ، این مرجع را از نظرات ارزشمند خود بهره مند فرمایند. 1/4/1399